Vedtægter

§ 1
Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Filskov Idrætsforening, med hjemsted i Filskov, Billund Kommune.
 
§ 2
Foreningens formål
Foreningens formål er, at samle byens borgere i ledige stunder, at dygtiggøre ungdommen og skabe rammerne for et sundt og kammeratligt samvær.
 
§ 3
Medlemskab og organisation
Foreningen er tilsluttet DGI og DIF, og kan søge optagelse i andre relevante organisationer.
 
§ 4
Medlemmer og kontingent
Foreningen optager aktive medlemmer. Medlemmerne er kun forpligtet til at betale kontingent i foreningen. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen en gang årligt og opkræves løbende.
 
§ 5

Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal, der indkaldes med mindst 14 dages varsel i den lokale presse.
 
Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer (men altid ulige antal) og 2 suppleanter.
 
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal optages i dagsordenen.
 
§ 6
Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning og handlingsplan for det kommende år
  3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab og budget for det kommende år
  4. Behandling af indkomne forslag
Uddeling af lederpokal
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  2. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  3. Valg af 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år
  4. Valg af udvalg for 2 år
  5. Eventuelt

§ 7
Afstemning
Alle medlemmer over 15 år, der i et tidsrum har været medlem af foreningen det foregående år før generalforsamlingen har stemmeret. Ligeledes har forældre til børn under 15 år stemmeret med 1 stemme pr. familie.
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Afstemningen foregår skriftligt.
 
§ 8
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes med mindst 8 dages varsel når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 15 stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat.
 
§ 9
Udvalg
For hver idrætsgren nedsættes et udvalg med mindst 2 medlemmer, 1 formand og resten menige medlemmer. Udvalgsmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Udvalgene varetager idrætslige opgaver, men kan i intet tilfælde træffe afgørelser vedr. foreningens almene trivsel eller økonomiske forhold.
 
Udvalgene fordeler indbyrdes opgaverne der er beskrevet i håndbogen mellem sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.
 
Ved udvalgsmøderne optages der referat.
 
§ 10
Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig ved et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Over bestyrelsens møder føres der protokol.
 
§11
Tegningsret
Formanden og kassereren kan i forening oprette bank- og girokonti under forudsætning af bestyrelsens godkendelse.
 
Der kan ikke optages lån til foreningen uden vedtægtsændring eller godkendelse
af generalforsamlingen.
  
§ 12
Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
 
§ 13
Revision
Der vælges 2 kritiske revisorer for 2 år, de er skiftevis på valg. Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år.
 
Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status skal forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til, at efterse regnskab og beholdning.
 
§ 14
Eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og
at det pågældende medlem har betalt kontingent til foreningen frem til den dag hvor udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.
 
Når et medlem er i kontingentrestance i mere end 12 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
 
Når særlige forhold giver anledning dertil, kan bestyrelsen ekskludere et medlem af foreningen.
 
§ 15
Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 16
Opløsning af foreningen
Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutning om opløsning træffes på en ny generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel senest 2 måneder efter den første, og uanset antal fremmødte. Der kræves 2/3 dels flertal ved begge afstemninger.
 
I tilfælde af foreningens opløsning overføres formuen til en i Filskov sogn igangværende forening til anvendelse i det § 2 anførte.

 

                                                                                                                                                       


 
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram